Zobraziť kategórie

1. Uvodé ustanovenia

Pojmom "predávajúci" bude ďalej označovaný prevádzkovateľ internetového obchodu LacneTonery.sk - spoločnosť COMERT s.r.o. so sídlom Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava, IČO: 173 187 93, telefón 02/ 5296 5286, e-mail: eshop@lacnetonery.sk, zastúpená konateľom Ing. Michalom Marušincom.

Pojmom "kupujúci" bude ďalej označovaná fyzická, alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim vytvorením objednávky prostredníctvom internetového obchodu LacneTonery.sk.

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, dopĺňa obchodné podmienky predávajúceho a kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci prijíma platnosť reklamačného poriadku odberom tovaru u predávajúceho. Tento reklamačný poriadiok bude priložený ku každej dodávke tovaru kupujúcemu.

2. Právne ustanovenia

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 bod 2 a v §437 bod 1-5. Ak je kupujúcim fyzická osoba, riadia sa vzťahy pri reklamáciách Občianskym zákonníkom podľa §616 až §627.

3. Úplnosť dodávky a poškodenie tovaru pri doprave

3.1. Dovoz tovaru zamestnancom predávajúceho, osobné prevzatie tovaru
Kupujúci má povinnosť pri preberaní tovaru skontrolovať druh a množstvo tovaru, ktorý je špecifikovaný na dodacom liste priloženom k tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru.

Svojim podpisom na dodacom liste kupujúci potvrdzuje správnosť druhu a množstva prebratého tovaru a jeho neporušený obal. Dodatočné reklamácie na množstvo, druh tovaru a poškodenie tovaru pri preprave nebudú uznané.

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín dodaný tovar rozbaliť a skontrolovať zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...). Reklamácie na zjavné vady tovaru doručeného v neporušenom obale predávajúci akceptuje do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú takéto reklamácie uznané.

3.2. Dovoz tovaru kuriérom
Kupujúci má povinnosť pri preberaní tovaru od kuriéra skontrolovať množstvo doručených balíkov. Počet zaslaných balíkov je uvedený na adresnom štítku umiestnenom na balíku a v doručovacom hárku kuriéra. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu všetkých balíkov zásielky.

V prípade ak kupujúci zistí nezrovnalosť v počte doručených balíkov, alebo ak zistí poškodenie obalu balíka, je povinný s kuriérom spísať reklamačný protokol a zásielku neprevziať.

Svojim podpisom na doručovacom hárku kupujúci potvrdzuje správnosť množstva prebratých balíkov a ich neporušený obal. Dodatočné reklamácie na množstvo a poškodenie tovaru pri preprave nebudú uznané.

Po prevzatí zásielky je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín dodaný tovar rozbaliť a skontrolovať zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...). Reklamácie na zjavné vady tovaru doručeného v neporušenom obale predávajúci akceptuje do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú takéto reklamácie uznané.

3.3. Zásielka Slovenskej Pošty, a.s.
Kupujúci má povinnosť pri preberaní zásielky od doručovateľa skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade porušenia obalu zásielky je kupujúci povinný takúto zásielku neprevziať. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky, alebo e-mailovou správou.

Svojim podpisom na doručovacom hárku, resp. doručovacom lístku kupujúci potvrdzuje neporušenosť obalu zásielky. Dodatočné reklamácie na poškodenie tovaru pri preprave nebudú uznané.

Po prevzatí zásielky je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín dodaný tovar rozbaliť a skontrolovať zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...). Reklamácie na zjavné vady tovaru doručeného v neporušenom obale predávajúci akceptuje do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú takéto reklamácie uznané.

4. Záručná doba a záručné podmienky

Dĺžka záručnej doby je vyznačená na dodacom liste pribalenom ku dodávke tovaru. Na dodacom liste je vyznačená záručná doba platná pre kupujúceho - právnickú osobu. Kupujúcemu - fyzickej osobe môže z Občianskeho zákonníka vyplývať dlhšia záručná doba, vtedy platí záručná doba určená Občianskym zákonníkom.

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dodacieho listu. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Niektoré výrobky sú dodávané so spotrebným materiálom (atramentové náplne, tonery, batérie, ...), ktorého záručná doba je uvedená v záručnom liste priloženom k výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou hlavného výrobku, pre ktorý je spotrebný materiál určený.

Pokiaľ má výrobca tovaru určené vlastné záručné a reklamačné podmienky, sú tieto podmienky nadradené obchodným podmienkam a reklamačnému poriadku predávajúceho. Výrobca tovarov zverejňuje svoje záručné a reklamačné podmienky na svojich internetových stránkach a prikladá ich k dodávanému tovaru písomnou formou (návod na použitie, záručný list, ...), prípadne elektronicky na dátovom nosiči. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní záručných opráv riadiť sa v prvom rade záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom výrobcu tovaru.

5. Postup nahlásenia závady

Ak na dodanom tovare vznikne závada zakladajúca právo kupujúceho na uplatnenie záručnej opravy, je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár umiestnený na internetových stránkach predávajúceho na adrese: http://www.lacnetonery.sk/zadanie-reklamacie Informácie nutné pre vyplnenie reklamačného formulára sú:
 - meno a priezvisko kupujúceho
 - telefónne číslo kupujúceho
 - e-mailová adresa kupujúceho
 - dátum dodania tovaru
 - číslo faktúry, alebo dodacieho listu na ktorých je vyznačený reklamovaný tovar
 - názov reklamovaného tovaru
 - sériové číslo, pokiaľ je ním tovar označený
 - popis závady

Po vyplnení formulára kupujúci stlačí tlačítko pre odoslanie formuláru. Na e-mailovú adresu zadanú do formulára systém internetového obchodu LacneTonery.sk zašle automatické potvrdenie o odoslaní reklamačného formulára. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní bude kontaktovať kupujúceho s informáciami o ďalšom postupe pri uplatňovaní reklamácie vád tovaru.

V prípade, že kupujúci nemôže vyplniť reklamačný formulár na internetových stránkach, nahlási závadu tovaru písomne. V nahlásení závady uvedie všetky informácie, ktoré sú nutné pre vyplnenie reklamačného formulára.

6. Miesto uplatnenia záruky

Ak výrobca tovaru zriadil autorizované servisné stredisko určené na záručné opravy takýchto tovarov, uplatňuje kupujúci reklamáciu priamo prostredníctvom tohto autorizovaného servisného strediska. V iných prípadoch uplatňuje kupujúci záruku v prevádzke predávajúceho. O mieste uplatnenia záruky bude predávajúci informovať kupujúceho po nahlásení závady podľa bodu 5 tohto reklamačného poriadku.

7. Doprava tovaru na reklamáciu

Kupujúci je povinný zasielať tovar v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky zvoleného poskytovateľa prepravy a aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy (odporúčame zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod.). Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu. V takom prípade uplatňuje kupujúci náhradu škody za poškodenie tovaru u zvoleného dopravcu v zmysle platných reklamačných podmienok tohto prepravcu (odporúčame zásielky poistiť).

Kupujúci je povinný k zasielanému reklamovanému tovaru priložiť nasledujúce doklady:
 - kópiu dodacieho listu s vyznačeným reklamovaným tovarom
 - záručný list (pokiaľ bol k tovaru pribalený pri kúpe)
 - podrobný popis závady
 - zadokumentovanú závadu (napr. pri chybe tonera výtlačok preukazujúci vadu, prípadne fotografiu závady, ...)
 - adresu pre spätné doručenie tovaru po záručnej oprave
 - iné doklady, ktoré predávajúci upresní po nahlásení závady kupujúcim

Náklady na dopravu tovaru na miesto uplatnenia reklamácie znáša kupujúci. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru naspäť kupujúcemu po uznanej záručnej oprave znáša predávajúci.

Niektoré servisné strediská poskytujú dopravu tovaru do a zo strediska zadarmo, alebo za zvýhodnených podmienok. Pri využití takejto služby je kupujúci povinný riadiť sa inštrukciami a prepravnými podmienkami stanovenými konkrétnym servisným strediskom.

8. Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene hlavne v týchto prípadoch:
 - tovar bol poškodený mechanicky, okrem prípadov popísaných v bode 3
 - tovar bol poškodený násilným otváraním, neodborným zásahom
 - tovar bol poškodený živelnou pohromou
 - zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
 - bola poškodená garančná nálepka, odstránená plomba
 - bolo strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové číslo, nálepka pamätí

Predávajúci neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.). Predávajúci neručí za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

V prípade, ak závada na tovare nepodliehala záručnej oprave, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu, alebo autorizovanému servisnému stredisku všetky náklady spojené s identifikáciou a analýzou závady (práca servisného technika, použitý materiál, ...).

9. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované servisné stredisko odstránenie závady. Predávajúci má právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení. Výnimkou je výmena za úplne nový tovar, kedy začína plynúť nová záručná doba.

V prípade, že kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “podmienečnú reklamáciu“ a doba vybavenia závisí od výrobcu. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie faktúrované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vráteny až po uhradení spomínaných nákladov.

V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné 2 € bez DPH za každý deň uskladnenia. V prípade, že kupujúci neprevezme reklamovaný tovar od prepravnej spoločnosti, ktorou mu bol predávajúcim zaslaný, znáša náklady na opätovné doručenie.

10. Ostatné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmto reklamačným poriadkom predávajúceho a že s ním v plnom rozsahu súhlasí.

Tento reklamačný poriadok je platný od 28.7.2022 do odvolania, alebo do nahradenia novým reklamačným poriadkom.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného poriadku sú obchodné podmienky predávajúceho.